Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

MR

Denk mee!

De medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. Ouders in de MR behartigen de belangen van de ouders/verzorgers en kinderen die bij ons op school zitten. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen van alle leerkrachten op school. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders en de personeelsgeleding door de teamleden.
Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten:

De oudergeleding:
 • Patrick Keyzer (voorzitter)
 • Susanne de Kruif
 • Evelien Konijnendijk (notulist)
 • Marjana Rhebergen
 De personeelsgeleding:
 • Lobke Spies (secretaris)
 • Esther Gobetz
 • Jenny Dongelmans
 • Vacature
De MR houdt zich bezig met algemene schoolbeleidszaken en niet met individuele zaken. Op sommige terreinen heeft de MR instemmingbevoegdheid; op andere terreinen alleen adviesbevoegdheid. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat precies beschreven waar de bevoegdheden van de MR liggen.

Overlegplanning MR Arcade 2020-2021 vanaf januari 2021
 
Vergaderdatum Benodigde stukken Actie MR
5 januari Informatieve bijeenkomst/input verzamelen voor schoolplan  
8 maart
 • Samenstelling-formatie
 • Informatief
13 april
 • Werkverdelingsplan
 • Schoolformatieplan
 • Financieel verslag 2020
 • Advies
 • Instemming (P)MR
 • advies
11 mei
 
 • Schoolplan (4 jarenplan)
 • Instemming

 
24 juni
 • Schoolgids voor schooljaar 2021-2022
 • Schoolondersteuningsplan
 • Jaarverslag (van de school)
 • Jaarplan 2021-2022
 • Instemming (ouders)
 
 • Advies
 • Advies
 • Instemming
13 juli   Afsluiting schooljaar
 Vergaderingen van de MR zijn openbaar, soms zijn er echter onderwerpen waarvan de MR-leden het noodzakelijk vinden deze in een besloten vergadering te bespreken. De agenda's en notulen vindt u hieronder:

AGENDA'S EN NOTULEN

Notulen 127e MR-vergadering 24-6-2021.pdf

Notulen125e MR-vergadering 13-4-2021.docx

Notulen 124e MR-vergadering 09-03-2021 (1).pdf

2020-10-06 agenda 121e vergadering.pdf

Notulen Vergadering MR 6-10-2020.pdf

Als u contact wilt met een lid van de MR, dan kunt u een bericht sturen naar mr@obsdearcade.nl.

 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline