Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

MR

Denk mee!

De medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. Ouders in de MR behartigen de belangen van de ouders/verzorgers en kinderen die bij ons op school zitten. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen van alle leerkrachten op school. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders en de personeelsgeleding door de teamleden.
Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Onze MR bestaat uit vier ouders en drie leerkrachten:

De oudergeleding:
  • Marjana Rhebergen (voorzitter)
  • Fleur Franse
  • Susanne de Kruif
 De personeelsgeleding:
  • Kristel van de Schoor
  • Jenny Dongelmans

De MR houdt zich bezig met algemene schoolbeleidszaken en niet met individuele zaken. Op sommige terreinen heeft de MR instemmingbevoegdheid; op andere terreinen alleen adviesbevoegdheid. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat precies beschreven waar de bevoegdheden van de MR liggen.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar, soms zijn er echter onderwerpen waarvan de MR-leden het noodzakelijk vinden deze in een besloten vergadering te bespreken. De agenda's en notulen van het huidige schooljaar vindt u hieronder.

Als u contact wilt met een lid van de MR, dan kunt u een bericht sturen naar mr@obsdearcade.nl.

 

Powered by BasisOnline